18 may. 2012

COMUNICACIÓ SOBRE LES DECISIONS COL•LECTIVES D'INASSISTÈNCIA A CLASSE

Estimats pares:

Davant de les  consultes que alguns pares ens fan sobre  la inassistència  col·lectiva a classe de l'alumnat  els indiquem:
·         La normativa legal vigent respecte d'això  és el Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell.
·         En l'article 33 sobre les faltes d'assistència i l'avaluació s'indica: “ Sense perjuí de les mesures educatives correctores que s'adopten davant de les faltes d'assistència  injustificades , en els reglaments de règim interior  s'establirà el  nombre màxim de faltes per curs, àrea i matèria i els procediments extraordinaris d'avaluació per a l'alumnat que superen dit màxim, tenint en compte  que la falta d'assistència a classe de mode reiterat pot fer impossible l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació.

En el Reglament del Centre s'establix:

1 - ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

Els alumnes tenen l'obligació d'assistir a totes les classes que figuren en el seu horari. L'incompliment d'esta norma serà considerat falta.
1.              Quan un alumne no assistisca a classe sense justificar serà advertit per mitjà d'escrit remés als seus pares. Si l'alumne persistix en la seua actitud se li instruirà un expedient segons el procediment previst en el D. 39/2008.
Els justificants de faltes, quan siguen justificables, aniran firmats pels pares o representants legals. Un justificant serà vàlid quan, sent acceptat per la Direcció d'Estudis, es presente dins dels tres dies següents a la reincorporació de l'alumne a classe.
FALTES D'ASSISTÈNCIA EN BATXILLERAT
Al tractar-se d'una ensenyança oficial, l'assistència regular a classe és obligatòria. L'incompliment d'esta obligació comportarà la impossibilitat d'avaluar positivament a l'alumne en l'assignatura a què haguera faltat. Per això  serà causa de qualificació negativa l'acumulació de :
·         20 faltes d'assistència en assignatures de 4 hores setmanals.
·         15 faltes d'assistència en assignatures de 3 hores setmanals.
·         10 faltes d'assistència en assignatures de 2 hores  setmanals.
5 faltes d'assistència en assignatures d'1 hora setmanal.
FALTES D'ASSISTÈNCIA EN LA E.S.O.
Com es tracta d'una ensenyança obligatòria, la no assistència a classe impossibilitarà la qualificació positiva de l'alumne.
1.1. L'alumne ha d'assistir puntualment a totes les classes.
2.       També és indispensable la puntualitat en les activitats extraacadèmiques.

Decisions col·lectives d'inassistència a classe

1.      De conformitat amb en l'article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, segons redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.
2.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe adoptades pels alumnes i alumnes hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en el cas que els alumnes o alumnes siguen menors d'edat.
3.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe, a les que es referix l'apartat anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes o alumnes, de conformitat amb l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió.
4.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna per a no assistir a classe implicarà l'exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de l'actuació de l'alumne o de l'alumna, tant amb la resta de l'alumnat com respecte a terceres persones.
5.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna haurà d'omplir-se conforme al model establit en l'annex II del present decret.
6.      En tot cas, els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes previstos en la legislació vigent, així com als alumnes o les alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores.
7.      Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d'exercir el seu dret de reunió, que impliquen la inassistència a classe i l'autorització dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes o les alumnes, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de 5 dies naturals.
Atenent a tot l'anterior el procediment en ús consistix en:
·         La presentació, per part dels alumnes (exclòs el primer cicle), en les oficines de Secretaria de la sol·licitud, amb una antelació suficient, de la llista firmada pels sol·licitants
·         Els tutors de cada curs  entregaran amb antelació, i després de la sol·licitud, als alumnes i alumnes les corresponents autoritzacions, que una vegada firmades pels pares o tutors legals es tornaran  i seran depositades en la Direcció d'Estudis per al seu posterior control.

Atentament

La Direcció

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario