20 oct. 2014

DRET A VAGA

Decisions col·lectives d'inassistència a classe

1.      De conformitat amb en l'article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, segons redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.
2.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe adoptades pels alumnes i alumnes hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en el cas que els alumnes o alumnes siguen menors d'edat.
3.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe, a les que es referix l'apartat anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes o alumnes, de conformitat amb l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió.
4.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna per a no assistir a classe implicarà l'exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de l'actuació de l'alumne o de l'alumna, tant amb la resta de l'alumnat com respecte a terceres persones.
5.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna haurà d'omplir-se conforme al model establit en l'annex II del present decret.
6.      En tot cas, els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes previstos en la legislació vigent, així com als alumnes o les alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores.
7.      Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d'exercir el seu dret de reunió, que impliquen la inassistència a classe i l'autorització dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes o les alumnes, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de 5 dies naturals.
Atenent a tot l'anterior el procediment en ús consistix en:
·         La presentació, per part dels alumnes (exclòs el primer cicle), en les oficines de Secretaria de la sol·licitud, amb una antelació suficient, de la llista firmada pels sol·licitants
·         Els tutors de cada curs  entregaran amb antelació, i després de la sol·licitud, als alumnes i alumnes les corresponents autoritzacions, que una vegada firmades pels pares o tutors legals es tornaran  i seran dipositades en la Direcció d'Estudis per al seu posterior control.
 
Hi ha una Vaga d’alumnes convocada per als dies 21, 22 i 23 d’Octubre.
Els alumnes de l’IES Campanar, a menys de 24 hores de la data, encara no l’han demanada ni han aportat l’ autorització dels pares.
És per això que, en el cas que no acudisquen a classe, tindran falta no justificada.
Atentament

La Direcció

15 oct. 2014

RECITAL DE POESIA A LA BIBLIOTECA ALMELA I VIVES

El 14 d'octubre, l'alumnat de 1r Batxiller i la seua professora de valencià han assistit a una recitació de poesia a la biblioteca Almela i Vives, pròxima al nostre institut.  L'activitat s'emmarca en les activitats d'animació lectora que organitza l'ajuntament de València. La recitació ha estat a càrrec de Vicent Camps,  un actor que exerceix una valuosa tasca divulgativa de la poesia, a través de les seues excel·lents dots expressives i d'una interessant tria de textos poètics, que aconsegueix enganxar el jovent al gènere poètic.  

INTERCAMBIO CON EL GYMNASIUM OEDEME EN LÜNEBURG (ALEMANIA)

El IES Campanar, como en años anteriores, ha organizado un intercambio escolar con el Gymnasium Oedeme en Lüneburg (Alemania). Aquí han viajado 18 alumnos y alumnas de 3º, 4º ESO, 1º y 2º de Bachiller, junto con sus profesoras de inglés Clara Cabrera y Reyes Durá, del 23 al 30 de Septiembre.
Durante su estancia los alumnos han convivido con las familias alemanas, han asistido a clases regulares en el centro y han realizado diversas actividades: una visita guiada de Lüneburg, recepción en el Ayuntamiento, algunas actividades deportivas y de ocio... Para todo ello la lengua vehicular utilizada ha sido el inglés y el español.
Agradecemos a las profesoras Antje y Jenny su eficacia y amabilidad, pues han hecho posible que nuestra visita haya sido divertida, interesante y muy productiva. Igualmente agradecemos a los profesores de español Toni y Iana su colaboración y buen hacer.

Los 19 alumnos alemanes, acompañados de las profesoras Antje y Jenny, nos visitaran en Abril. 

¡Ya estamos deseando que lleguen!

10 oct. 2014

HORARI REUNIÓ DE PARES/MARES

TUTOR
CURSO
FECHA
LUGAR
Carmen Raga
2 ESO A
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 30
Luz López
2 ESO B
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 21
Empar Busó
2 ESO C
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 22
Miguel  A. Fernández
3 ESO A
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 25
Jesús Sánchez
3 ESO B
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 26
Carmen Escribano
3 ESO C
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 17
Trini Peris
4 ESO A
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 18
Ricardo Perea
4 ESO B
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 19
Pau Tobar
4 ESO C
Lunes, 20 de octubre a las 18:00
Aula 20
Luciana Cano
4 ESO D
Jueves, 23 octubre a las 18:00
Aula 23
Clara Cabrera
2BACH A
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 13
Reyes Durá
2BACH B
Miércoles, 22 de octubre a las 18:00
Aula 14