29 ene. 2010

PROVES PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC (A2) DE FRANCÈS I D'ANGLÈS

Proves per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d'Anglès (A2)
ORDE de 23 de desembre de 2009, de la Conselleria
d’Educació, per la qual es regulen les proves homologades
per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic de les
llengües alemany, francès, anglès i italià, cursades per
l’alumnat d’Educació Secundària .
La llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en l’article
59.1, determina que les ensenyances del Nivell Bàsic tindran les característiques
i l’organització que les administracions educatives determinen.
El Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen
els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances d’idiomes de
règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, estableix en l’article 2 que l’esmentat nivell tindrà com a
referència les competències pròpies del nivell A2 del Consell d’Europa,
segons es defineix este nivell en el Marc Comú Europeu de Referència
per a les Llengües.
Els exàmens d'Anglès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 22 de Febrer a les 16.50 hores (Listening, Reading Comprehension and Writing). L'Oral serà el 25 de Febrer al departament d'Anglès a les 16.00 i no més per a aquells alumnes que hagen aprovat les proves del dia 22. És per això que la llista d'aprovats es farà pública el mateix dia 25 a les 12.00 hores.
Els exàmens de Francès tindran lloc a la Sala d'Usos Múltiples el proper 23 de Febrer a les 12.30 hores (Comprensió i expressió escrita). L'Oral serà el 25 de Febrer, a l'aula de Francès a les 16.00 i no més per a aquells alumnes que hagen aprovat les proves del dia 22. És per això que la llista d'aprovats es farà pública el mateix dia 25 a les 12.00 hores. També es recorda als alumnes que hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria de l'Institut (1-5 Febrer).

No hay comentarios:

Publicar un comentario