31 may. 2012

ACOMIADAMENT DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT


El passat dia 29 de maig, una nova promoció d'alumnes de 2n de batxiller, 2006-2012, s'acomiadava de l'Institut per iniciar una nova etapa. Un any més, aquest senzill acte va estar carregat d’emotivitat. Representants dels dos grups de 2n ens va dir adéu i també van intervenir alumnes de l’AAIC, alumnes de música de 3r amb el seu professor, Xemi Sanz, acompanyats d’un antic alumne del centre, Javier Roldán, i  les tutores, que els van dedicar unes afectuoses paraules.
 La Comunitat Educativa de l'IES Campanar els desitja tot el millor en aquesta nova etapa.25 may. 2012

CAMPANAR. DETALLS D’UN BARRI

Els alumnes de 4rt ESO, dirigits pel professor Javier Font, han estudiat al llarg del curs l’ambient urbà, els edificis, carrers, places i els detalls arquitectònics del barri de Campanar on s’enclava el nostre Institut.
Han intentat aprendre a “saber veure” la ciutat, a mirar-la amb ulls diferents i a evitar que el costum faça que allò singular que ens envolta es convertisca, per a nosaltres, en normal i quotidià.
El resultat d’aquest estudi es pot veure al hall de l’ institut en una exposició de 19 cartells amb fotos, esbossos i dibuixos que entre tots han realitzat al llarg del curs i que l’únic que pretén és destacar aquest barri que en 1850, segons el Diccionari de Madoz, era un  l[ugar] con ayunt[amiento] de la prov[incia] [...] de Valencia (1/4 leg[ua]). SIT[UADO] en la ribera izq[uierda] del r[ío] Turia, al NO. y en la huerta…”
18 may. 2012

COMUNICACIÓ SOBRE LES DECISIONS COL•LECTIVES D'INASSISTÈNCIA A CLASSE

Estimats pares:

Davant de les  consultes que alguns pares ens fan sobre  la inassistència  col·lectiva a classe de l'alumnat  els indiquem:
·         La normativa legal vigent respecte d'això  és el Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell.
·         En l'article 33 sobre les faltes d'assistència i l'avaluació s'indica: “ Sense perjuí de les mesures educatives correctores que s'adopten davant de les faltes d'assistència  injustificades , en els reglaments de règim interior  s'establirà el  nombre màxim de faltes per curs, àrea i matèria i els procediments extraordinaris d'avaluació per a l'alumnat que superen dit màxim, tenint en compte  que la falta d'assistència a classe de mode reiterat pot fer impossible l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació.

En el Reglament del Centre s'establix:

1 - ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

Els alumnes tenen l'obligació d'assistir a totes les classes que figuren en el seu horari. L'incompliment d'esta norma serà considerat falta.
1.              Quan un alumne no assistisca a classe sense justificar serà advertit per mitjà d'escrit remés als seus pares. Si l'alumne persistix en la seua actitud se li instruirà un expedient segons el procediment previst en el D. 39/2008.
Els justificants de faltes, quan siguen justificables, aniran firmats pels pares o representants legals. Un justificant serà vàlid quan, sent acceptat per la Direcció d'Estudis, es presente dins dels tres dies següents a la reincorporació de l'alumne a classe.
FALTES D'ASSISTÈNCIA EN BATXILLERAT
Al tractar-se d'una ensenyança oficial, l'assistència regular a classe és obligatòria. L'incompliment d'esta obligació comportarà la impossibilitat d'avaluar positivament a l'alumne en l'assignatura a què haguera faltat. Per això  serà causa de qualificació negativa l'acumulació de :
·         20 faltes d'assistència en assignatures de 4 hores setmanals.
·         15 faltes d'assistència en assignatures de 3 hores setmanals.
·         10 faltes d'assistència en assignatures de 2 hores  setmanals.
5 faltes d'assistència en assignatures d'1 hora setmanal.
FALTES D'ASSISTÈNCIA EN LA E.S.O.
Com es tracta d'una ensenyança obligatòria, la no assistència a classe impossibilitarà la qualificació positiva de l'alumne.
1.1. L'alumne ha d'assistir puntualment a totes les classes.
2.       També és indispensable la puntualitat en les activitats extraacadèmiques.

Decisions col·lectives d'inassistència a classe

1.      De conformitat amb en l'article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, segons redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, les decisions col·lectives adoptades pels alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan estes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre.
2.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe adoptades pels alumnes i alumnes hauran de disposar de la corresponent autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores, en el cas que els alumnes o alumnes siguen menors d'edat.
3.      Les decisions col·lectives d'inassistència a classe, a les que es referix l'apartat anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes o alumnes, de conformitat amb l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de Reunió.
4.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna per a no assistir a classe implicarà l'exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de l'actuació de l'alumne o de l'alumna, tant amb la resta de l'alumnat com respecte a terceres persones.
5.      L'autorització del pare, mare, tutor o tutora de l'alumne o de l'alumna haurà d'omplir-se conforme al model establit en l'annex II del present decret.
6.      En tot cas, els centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el centre degudament atés a l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió en els termes previstos en la legislació vigent, així com als alumnes o les alumnes que no disposen de la preceptiva autorització dels seus pares, mares, tutors o tutores.
7.      Les decisions col·lectives dels alumnes o les alumnes d'exercir el seu dret de reunió, que impliquen la inassistència a classe i l'autorització dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes o les alumnes, hauran de ser comunicades a la direcció del centre amb una antelació mínima de 5 dies naturals.
Atenent a tot l'anterior el procediment en ús consistix en:
·         La presentació, per part dels alumnes (exclòs el primer cicle), en les oficines de Secretaria de la sol·licitud, amb una antelació suficient, de la llista firmada pels sol·licitants
·         Els tutors de cada curs  entregaran amb antelació, i després de la sol·licitud, als alumnes i alumnes les corresponents autoritzacions, que una vegada firmades pels pares o tutors legals es tornaran  i seran depositades en la Direcció d'Estudis per al seu posterior control.

Atentament

La Direcció

 

TALLER “LA GESTIÓ DELS DINERS”


Els alumnes de 2n ESO assistiren el dimecres 16 al taller/activitat “La gestió dels diners: la paga setmanal” realitzada per varios monitors dins del programa educatiu “Valor de futur”.
L’activitat fou molt interessant, enriquidora i molt bé valorada pels alumnes.

TROBADA D’ALUMNES MEDIADORS

El dimecres 25 d’abril, dins del programa ENGANXA’T jornades sobre convivència, a l’IES Malilla, els nostres alumnes mediadors (Ana Llamazares, Rafa i Raúl Palomares, Irene Valero i Mónica Salas) acudiren a una trobada d’alumnes mediadors amb N’Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància.


      

10 may. 2012

"EL PASSEIG DE JANE" DELS ALUMNES DE GEOGRAFIA DE 3ESO

El passat 4 de maig alumnes de 3r d'ESO de Geografia van realitzar “El passeig de Jane”, una iniciativa que es ve desenvolupant des de 2007 a nivell mundial. Són recorreguts urbans inspirats en la visió humana de la ciutat que defensava Jane Jacobs, activista de moviments veïnals contra plans urbanístics que conduïen a la destrucció dels espais públics. Aquests passejos es realitzen el cap de setmana més proper al 4 de maig, coincidint amb la data del seu naixement.

Apeuarquitectes i l'agrupació d'arquitectes SOSTRE ens van oferir per fer un itinerari pel barri de Campanar i a més vam contar amb la inestimable col·laboració d'Eduard Pérez Lluch, historiador i gran coneixedor del barri de Campanar.

“UN PASSEIG MOLT AGRADABLE."

Punxeu ací per veure la presentació del passeig amb les fotos

8 may. 2012

INTERCANVI IES CAMPANAR-GYMNASIUM OEDEMEM, ALEMANYA


Entre els dies 1 i 7 de Maig es desplaçaren fins a la nostra ciutat un grup format per dos professors: Jenny Bruns i Antoni Pascual i els seus alumnes del Gymnasium Oedeme de Lüneburg a Alemanya. Aquesta visita, la qual ha estat molt interessant i enriquidora, està dins de l’ intercanvi que tenim amb aquest centre escolar. Per a més informació podeu consultar el blog de l'intercanvi.

7 may. 2012

CONCURS EUROSCOLA

Els 10 alumnes de l’ institut, María Alcaraz, Andrea Gil, Guillermo González, Víctor Moreno, Raquel Mora, Jorge Pla, Hernán Rochina, Mykhaylo Semenov, Carlota Serrano i Han Zou, coordinats pel professor Emilio Martínez, han estat guanyadors del primer premi d’Euroscola del Parlament Europeu. Han obtingut la millor puntuació entre els 351 instituts de tot l’Estat Espanyol que han participat. I com a premi, entre altres coses, viatjaran al Parlament Europeu en Estrasburg per tal de participar en un debat junt a joves d’altres 26 països de la UE.


ENHORABONA!!!

DIA DEL LLIBRE


El dilluns dia 23 d'abril tots els alumnes, des de 1r ESO fins a 2n de Batxiller, han celebrat el dia del llibre en l'Institut. A cada sessió els alumnes guanyadors del I Concurs de Relats Curts de l’IES Campanar han llegit els seus relats al marge d’altres fragments de textos literaris, i s’ha recordat l’origen d’aquesta celebració. Al final de l'acte els alumnes que han aprovat les dues primeres avaluacions han recollit un diploma, un llibre i una rosa, com a reconeixement al seu treball ben fet.3 may. 2012

TEATRE GRECOLLATÍ A SAGUNT

Dimecres 25 d'abril, tots els alumnes de Llatí del centre, assistiren a la representació teatral de l'obra "Edip rei" de Sófocles, en el teatre romà de Sagunt. A continuació, els alumnes de 4t ESO i 1er Batx gaudiren d’un simulacre de banquet romà al taller de cuina romana, mentre que els de 2n Batx realitzaren un taller de escriptura antiga.